ИЗВОДИ ИЗ АУТОБИОГРАФИЈЕ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ "МОЈИ ИЗУМИ"

Један од многих изума обухваћених мојим "Светским системом" бежичног преноса који сам, no повратку у Њујорк 1900. године почео да комерцијализујем. Непосредна сврха овог мог подухвата јасно je у кратким цртама дата у техничком опису тога времена из кога наводим следеће:

 "Светски систем" je комбинација изумитељевих оригиналних открића у току дуготрајног периода истраживања и експериментисања. Не само што путем бежичног преноса овај систем омогућава да се тре-нутно и прецизно пренесе било који сигнал, порука или знак у све крајеве света већ исто тако успоставља везу између постојећих телеграфских, телефонских и других сигналних станица, a да при том ниуколико не мора да се мења њихова садашња опрема. To значи да телефонски претплатник може одавде да позове било ког претплатника на Земљиној кугли и да разговара са њим. Један пријемник, не већи од ручног сата, омогућиће му да чује било да се налази на копну или мору говор, односно музику из неког другог места без обзира на његову удаљеност. Ови примери су наведени искључиво да би се стекла извесна представа о могућностима тог великог научног напретка, који поништава раз-даљину и захваљујући коме нам тај савршени природни проводник - Земља, стоји на располагању за коришће­ње у свакојаке сврхе и коју je људска гениЈалност употребила уместо жичаног проводника. Из овога произлази један далекосежан резултат, a то je да било која направа која може да ради помоћу једне или више жица (очигледно на ограниченој раздаљини) може исто тако да се стави у погон без физичих проводника и са истом једноставношћу и прецизношћу до раздаљзина које немају других ограничења до оних које својим физичким димензијама намеће сама Земљина кугла. Према томе, не само што овај идеалан метод преноса отвара нове области за комерцијалну експлоатацију, него и старе исто тако проширује.

"Светски систем" се заснива на примени следећих важних изума и открића:

1. Теслин трансформатор. Овај апарат je за генерисаље електричних осцилација подједнако револуционаран као што je био барут у ратовању. Служећи се инструментом такве врсте изумитељ je поред варница дужих од сто стона произвео струју небројено пута јачу од оне која je икад досад произведена на уобичајене начиие.

2. Високоиапонски предајник. To je Теслин највећи изум - необичан трансформатор нарочито подешен да побуди Земљу, који за пренос електричне енергије значи исто што и телескоп за астрономско посма-трање. Употребом ове сјајне направе он je већ остварио електрична колебања јачег интензитета но што ствара муња и пустио струју довољну да упали више од две стотине сијалица око Земљине кугле.

3. Теслин бежичии систем. Овај систем обухвата бројиа лобољшања и једини je лознат начин за еконо-мичан пренос енергије на даљину и без жица. Изумитељ je брижљиво вршеним огледима и мерењима у експерименталној станици великих могућности коју je сам изградио у Колораду, доказао да се свака жељена количина еиергије може пренети ако треба тачно на други крај Земље са губитком који није већи од неколико процената.

4. Вештина индивидуализације. Овај Теслин изум je у односу на 'примитивно подешавање' исто што и савршени језик у односу на неартикулисано изражавање. Он омогућава преношење сигнала или порука потпуно тајно и ексклузивно како у активном тако и у пасивном смислу, a то значи не изазивајући и не примајући сметње. Сваки сигнал личи на особу јасног иденти-тета и практично број станица и инструмената који могу да раде без и најмањег међусобног ометања није ограничен.

5. Стојећи таласи иа Земљи. Популарно тумаче-но ово изванредно откриће значи да Земља реагује на електричне вибрације одређене фреквенције исто као што звучна виљушка реагује на одређене звучне таласе. Ове посебне електричне вибрације, које су у стању да снажно побуде Земљу, могу се користити на безброј начина и имају огроман значај на комерцијалном пољу, као и у многим другим пољима.

Прва станица "Светског система'" може се пустити у рад за девет месеци. Са оваквом станицом било би из-водљиво достићи електричне активности до око десет милиона коњских снага и она je тако пројектована да без посебних трошкова може обављати огроман број техничких радњи. Међу њима се могу навести и следеће:

(1) међусобно повезивање постојећих телеграф-ских централа или установа широм света;

(2) успостављање тајне државне телеграфске службе чији рад није могуће ометати;

(3) међусобно повезивање постојећих телефонских централа, или установа на Земљиној кугли;

(4) универзална дистрибуција општих вести путем телеграфа или телефоиа у служби штампе;

(5) успостављање службе на принципима "Светског система" за достављање обавештења искључиво у приватне сврхе;

(6) међусобно повезивање рада свих берзи на свету;

(7) успостављање "Светског система" за дистрибуцију музике итд;

(8) универзално регистровање времена јефтиним часовницима који са астрономском прецизношћу означавају време и не траже надзор;

(9) преношење широм света знакова, бројева итд., било да су куцани на машини, било руком исписивани;

(10) успостављање светске службе за потребе трговачке морнарице која навигаторима свих бродова омогућава да беспрекорно кормиларе без компаса, да тачно одређују локацију, час и брзину, да спречавају сударе и несреће итд.;

(11) увођење светског система штампања на копну и мору;

(12) светски систем за репродуковање фотографи-ја и свих врста цртежа или записа који би се отпремали широм света".


Чврсто верујем у закон компензације. Истинске награде су увек сразмерие уложеном раду и пожртвовању. Ово je једаи од разлога због којег сам сигуран да ће се од свих мојих изума, високонапопски предајник показати најважнијим и најдрагоценијим за будуће генерације. Да ово предвидим није ме толико подстакла мисао о комерцијалиој и иидустријској револуцији коју he он сигурпо ироузроковати колико хумане последице многих достигнућа које ће он омогућити. Размишљања само о корисности не могу да претегну већу добит за цивилизацију. Суочени смо са кобним проблемима који не могу да се реше обезбеђивањем материјалне егзистенције, ма како она била обилна. Напротив, напредак у овом правцу je крцат ризицима и опасностима, не мање претећим од оних насталих из немаштине и патње. Уколико треба да ослободимо енергију атома или да откријемо неки други начин добијања јефтине и неограничене енергије на било ком месту Земљине кугле ово достигнуће уместо да буде благослов могло би да буде катастрофално за човечанство дајући повода раздору и анархији који би па крају резултовали устоличењем омраженог режима и силе. Највеће добро долази од техничког напретка који тежи сједињењу и хармонији и мој безични предајник je пре свега такав. Помоћу њега ће се репродуковати људски глас и лик на сваком месту и фабрике удаљене хиљадама миља од водопада добијаће енергију, летеће машине ће летети око Земље без престанка и Сунчева енергија ће утицати на стварање језера и река за производњу енергије и за претварање пустиња у плодну земљу.Највећи умови данашњице настоје да пронађу таква средства која би спречила да се понови страховити сукоб који je само теоријски окончан, a чије сам трајање и главни завршетак тачно предвидео у чланку објављеном у листу "SUN" 20. децембра 1914. године.*

Предложена Лига народа није лек. Напротив, судећи no мишљењу неких познатих људи, њен учинак може бити управо супротан. Нарочито je жалосно што je приликом утврђивања мировних услова усвојена казнена политика, као основ одредбама мира, јер ћe од сада, за само неколико година бити могућно да се народи боре без војске, бродова и топова много страховитијим оружјем, чија разорна моћ и подручје деловања практично немају границе. Непријатељ he бити у стању да разори сваки град, и то без обзира на његову удаљеност и никаква сила овога света неће моћи у томе да га спречи. Ако нам je стало да избегнемо предстојећу катастрофу и таква збивања која могу куглу Земаљску претворити у пакао, онда морамо убрзати развој летећих машина и бежичних преноса енергије, без оклевања, свом снагом и свим средствима којима нација располаже.

*У чланку "Наука и истраживање су вслике силе којс воде довршењу рата", иаписаном само неколико мессци накоп почетка Првог светског рата, до тада иајвећег ратног окршаја забележеног у историји људског рода, Тесла јс објавио своја размишљања и објаснио рат примепом закона мехапике. Пo њему je рат испољавање енергије која подразумева убрзање и успорење маса под дејством силе. Оваквим приступом је закључио да je трајање сукоба сразмерно војној снази зараћених страна, a да се може завршити једино њиховим исцрпљивањем. Преурањен мир оставља сва горућа питања нерешеним, a то су клице из којих сс могу развпти нови сукоби.

Тесла је веома занимљиво анализирао развој ратних операција, интересе појединих зараћених страиа и могући развој сукоба. Ратна опција тражи спремност да се науци супротстави науком, вештини вештином, жртви жртвом, a главни проблем у рату je пребродити природне препреке. Тесла је проценио да би рат могао да траје око четири године. После би уследио дуг период мира, којн je природна последица закона механике о једнакости акције и реакције. Након тога би уследила још жешћа битка између народа Истока и Запада. On сматра да ће ратови престати, да ћe се успоставити трајан мир када патриотска осећања буду замењена љубављу према природи и идеалима науке. Нова epa људске историје би отпочела када се открију начини тумачења мисли људи како би се na тај начин сви видови људске активности свели na заједничку основу. Дошло би до колосалне револуције у морално-друштвеном и другим погледима, многн узроци невоља би се уклонили, наш живот би се дубоко изменио набоље и положио чврст камен темељац свему ономе од чега зависи мир. У својим размишљањима о рату, Тесла се осврће и нa проблем телеаутоматике, односно бежичну контролу оруђа и самоходних аутомата. To су справе без посаде којима се управља бежичним путем који у сваком погледу представљају супериорније средство за напад.

(мр Радмило Иванковић)

ТЕСЛА О МИРУ

Још увек страшан сукоб обузима духове и вероватно ће највећу важност имати високонапонски предајник као уређај за напад и одбрану, посебно у вези са телеаутоматиком. Овај изум je логички исход проматрања у мојој младости, које се наставило tokom целог живота. Када су први резултати објављени, у уводном чланку "Electrical Review" писало je да ће он постати "један од најмоћнијих фактора за напредак цивилизације и човечанства." Није далеко време када he се ово пророчанство испунити. Година 1898. и 1900. понуђен je влади и можда би био и усвојен да сам ja један од оних који "куца на мала врата". Тада сам заиста мислио да би мој изум окончао рат због своје велике разорне моћи и искључивања личних елемената у сукобу. Мада нисам изгубио веру у његове могућности, моји су се погледи од тада променили.

Рат се не може избећи, све док се не уклони узрок његовог поновног јављања a то je no последњим анализама огромно пространство планете на којој живимо. Једино уколико избришемо раздаљине између људи у свакоме смислу путем преношења вести, превоза путника и робе и преноса енергије, једнога дана ће се створити услови који ће обезбедити трајно пријатељство међу људима. Ми сада највише желимо да се зближимо и да се боље разумемо међу собом и међу народима широм света и да се ослободимо фанатичке посвећености узвишеним идеалима националног егоизма и поноса који увек имају тенденцију да сурвавају свет у преисторијско дивљаштво и сукобе. Ни Лига, ни парламентарни акти, никада неће спречити такву несрећу. To су само нови трикови, који слабе птрепуштају на милост јакима. Пре четрнаест година изнео сам своје мишљење о овоме, када се удружило неколико водећих влада - нека врста Свете алијансе - коју je заступао покојни Ендрју Карнеги (Andrew Carnegie), који може са правом да се сматра оцем ове идеје, пошто joj je дао више пуб-лицитета и подстицаја од било кога другог, пре него што je то учинио и сам председник. Мада се ие може порећи да би такав пакт могао да буде од битне користи за неке мање срећне иароде, он не може да оствари главни циљ. Мир једино може доћи као природна последица свестраног просвећивања и стапања раса, a ми смо још увек далеко од тог сретног остварења. Како ja гледам на свет данас, у светлу велике борбе, чији смо сведоци, уверен сам да би човечанству највише користило ако би Сједињене Државе остале одане својој традицији и држале се no страни "несигурних савеза". Својим географским положајем Америка je удаљена од претећих сукоба, без територијалних претензија са неисцрпним изворима и огромним становништвом које je потпуно прожето духом слободе и права, ова земља заузима јединствен и привилегован положај. Зато je у могућности да слободно испољи своју колосалну снагу и моралну моћ за добробит свих, са много више мудрости и успеха него да je члан неке лиге.

Хронологија живота Николе Тесле

Nikola Tesla: Мy Inventions